VÅRA KURSER
 • Vecka 12 (21-25 mars)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 20 (16-20 maj)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 26 (27 juni-1 juli)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

BOKA KURS
INTRESSEFÖRFRÅGAN
FIRO Consulting AB
Telefon: 070-788 55 05
Mail: malin@firo.se

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Alla kan gå UGL utbildning och du får ut lika mycket privat som i din yrkesroll.
Ledare i företag/organisationer behöver både en individuell och en gemensam plattform för att dels förstå sin egen roll men även för att kunna tolka grupprocessen och leda utifrån gruppens mognad.
Kursen ger dig större självinsikt vilken i sin tur påverkar din självkänsla och ditt självförtroende.
Kursen bedrivs med upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk metod.
UGL 2008 bygger på nuvarande UGL 2000 avseende metodik, pedagogik dock med en tydligare och mera omfattande processinriktning.

Gruppen & Jag

Syfte med kursen Gruppen & Jag. Att ge kunskap om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling.
Kursen bygger i huvudsak på arbete i små grupper där tyngdpunkten ligger på aktiv övning och träning. Kursen bedrivs i internatform under fyra dagar i blandad grupp eller med ordinarie arbetslag.
Kursen Gruppen & Jag vänder sig till alla företag som är angelägna om organisationsutveckling och personalutveckling och där främst till personer som inte har arbetsledande befattningar.

Teambuilding

Teambuilding eller Lagutveckling kan beskrivas som en aktivitet vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Ett av målen kan vara att bygga upp ett tryggt och öppet klimat.
Dagens chefer vet att man inte kommer särskilt långt med ny teknik och fina lokaler om människorna i organisationen inte respekterar varandra eller inte kan samarbeta. I de flesta fall är det dåliga relationer, oklara mål, bristande information, föråldrade rutiner, olämplig organisationsstruktur eller bristande ledarskap som förorsakar ineffektivitet och otrivsel på arbetsplatsen. Till detta kommer att många arbetsplatser förr eller senare lämnar en aktiv, producerande och kreativ fas för att gå in i en trög förvaltande fas med mycket konflikter och revirtänkande
Syfte med Teambuilding är att rikta ambitioner och energi utåt mot omvärlden, istället för att gräva ner sig inåt i organisationen.
Teambuilding görs i internatform under fyra till fem dagar beroende på gruppens storlek och mognad. Max tolv deltagare.

Vad är GDQ

GDQ – Group Development Questionnaire
GDQ är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.
Ett verktyg som visar i vilket utvecklingsstadie en grupp befinner sig, och vad den behöver arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team. Verktyget GDQ är ett statistiskt, reliabelt instrument som mäter hur gruppen fungerar.
GDQ fokuserar som mätinstrument på hur kända målen för gruppen är, hur förmågan att skapa förtroende är, hur samarbete och tillit finns mellan gruppmedlemmarna och hur man hanterar konflikter. GDQ underlättar för att skapa gemensamma värderingar och att strukturera gruppens arbete. I relationen mellan medarbetare och ledning ger GDQ redskap för att skapa ökad effektivitet. GDQ ger direkt svar på frågan vad enskilda grupper och gruppernas närmaste chefer behöver utveckla för att de skall fungera effektivt. Både Frågeformuläret GDQ och bearbetning av resultaten är helt och hållet gruppinriktade, man fokuserar inte på individuella svar.

SDI Strength Deployment Inventory

SDI (Strength Deployment Inventory) – Ett verktyg som ger dig insikter om dig själv och hur du hanterar olika situationer.