UGL 2008


UGL 2008 bygger på nuvarande UGL 2000 avseende metodik, pedagogik dock med en tydligare och mera omfattande processinriktning.

Nyheter/förändringar


Metodik och etik

Omarbetande av anvisningar före kurs för handledare med tydligare anvisningar om handledarmetodik samt handledarens roll i gruppen. Avsnittet om handledaretik utökas. Nya anvisningar före kurs för deltagare har också utarbetats.

Grupputveckling och gruppdynamik

Betoningen på gruppdimensionen blir tydligare genom inarbetande av aktuella forskningsresultat från smågruppsforskning. Detta innebär att det blir ett tydligare sociologiskt perspektiv tillsammans och integrerat med det individualpsykologiska perspektivet som redan finns genom FIRO-modellen.

Således i sammanfattning:

  • avsnittet korrigeras och uppdateras framförallt med Susan Wheelan’s intergrerade modell över gruppens utveckling. Den som vill fördjupa sig i denna hänvisas till: Wheelan, S,A. (2005), 2 ed. Group Processes, A Developmental Perspective. New York: Allyn and Bacon. ISBN 0-205-41201-7

  • maktbegreppet tillförs genom att frågor om maktbeteenden och makt lyfts fram. FIRO används för att ge en fördjupad förståelse för de individuella drivkrafterna bakom dynamiken i gruppen/relationerna.


Värderingar

Området breddas och fördjupas genom värdegrundsteorier och exempel. Detta innehåller också avsnitt om genus och mångfald. Nya uppgifter har också tillförts.

Ledarskap

En total översyn har genomförts. Aktuell ledarskapsforskning har inarbetats. Avsnittet är harmoniserat med konceptet Utvecklande Ledarskap. Ledarskap och grupputveckling har fått en mera fyllig teoriomfattning. Lärande Den pedagogiska ansatsen uppdateras. Deltagarna får möjlighet att på ett mera aktivt sätt själva driva och utveckla processen/processerna samt reflektionsmomenten.

Affektionslära

Ett nytt moment med nya arbetsuppgifter kring affekter och känslor har skapats. Hela teoriavsnittet är nyskrivet.

Kommunikation

Avsnittet kommunikation har omformats i sin helhet med bland annat införande av metakommunikation och metareflektionsbegreppen i materialet.

Konflikthantering

Konflikthanteringsavsnittet har omformats i sin helhet. Aktuell forskning och kunskap har nyttiggjorts. Feedback Fördjupade feedbackuppgifter har tillförts konceptet.

Självkännedom

Ett självkännedomsinstrument framtaget av forskaren vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan, baserat på aktuell personlighetsforskning är grunden för en självkännedomsuppgift. Denna uppgift avses kopplas till en fylligare utvecklingsplan (brevet till mig själv) som kursdeltagarna arbetar med under fredagen på kursveckan.

Övrigt

Ett nytt avsnitt om problemlösande i grupp har tillskapats.

  • Fördjupat stresskapitel med arbetsuppgifter har formats.

  • Ett antal uppgifter, tidigare benämt övningar, tillförs. Alternativt används tidigare uppgifter på ett nytt sätt, naturligtvis har då andra försvunnit som exempelvis vissa värderingsuppgifter.

  • Fördjupningstexter tillförs under nytt uppslag 26.

  • En utökad lista över aktuell referenslitteratur har skrivits, uppslag 27 i materialet.