Arbetsgruppens och ledningens utveckling enl GDQ, prof. Susan Wheelan

En arbetsgrupp förändras ständigt. Utvecklingen kan delas in i fyra olika faser. Gruppen är som mest effektiv i den fjärde fasen. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att hjälpa gruppen att komma dit och att förlänga den fasen. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå affärs-/verksamhetsmålen.

 Fas I Fas II Fas III Fas IV
Tillhörighet & Trygghet Opposition & Konflikt Tillit & Struktur Arbete & Produktivitet
Gruppen fokuserar på likheter och på att skapa trygghet och tillhörighet. Gruppen fokuserar på olikheter och man ifrågasätter mycket. Gruppmedlemmar skapar struktur och stärker tilliten inom gruppen. Gruppmedlemmar fokuserar på att arbeta smartare och så effektivt som möjligt.
Ledaren: konkreta mål, feedback, stötta kompetens Ledaren: tydlig kommunikation, underlätta för gemensamma lösn. Ledaren: uppmuntra ökat ansvar och ledarskap inom gruppen. Ledaren: deltar i gruppen som expert, skapar utmaningar.


Genom frågeformuläret GDQ identifieras gruppens nuläge. Resultatet visar i vilken fas gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga att gruppen tillsammans med ledaren arbetar med. Gruppen får hjälp med att få fram en handlingsplan som snabbt hjälper dem att hitta bra sätt att på egen hand gå vidare till de mål de har satt upp.

I metoden ingår också att tillsammans med arbetsgruppen och dess chef gå igenom och bearbeta den generella kunskapen om arbetsgruppens utveckling enligt GDQ och vad bra medarbetarskap och bra ledarskap innebär i praktiken.

GDQ fokuserar som mätinstrument på hur kända målen för gruppen är, hur förmågan att skapa förtroende är, hur samarbete och tillit finns mellan gruppmedlemmarna och hur man hanterar konflikter. GDQ underlättar för att skapa gemensamma värderingar och att strukturera gruppens arbete. I relationen mellan medarbetare och ledning ger GDQ redskap för att skapa ökad effektivitet. GDQ ger direkt svar på frågan vad enskilda grupper och gruppernas närmaste chefer behöver utveckla för att de skall fungera effektivt. Både Frågeformuläret GDQ och bearbetning av resultaten är helt och hållet gruppinriktade, man fokuserar inte på individuella svar.