Metodik UGL


Utbildningsmetoden under UGL benämns ”upplevelsebaserat lärande” UBI, och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya synsätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

UGL-utbildningen genomförs utifrån de pedagogiska tankegångar som formulerats av Fredriksson och Gestrelius, att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande- allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärandet, samt att stimulera den enskildes aktiviteter.

Detta innebär bl.a. att lärandet sker bäst med yttre förutsättningar som genererar trygghet. Det fodras att deltagaren tar ansvar för sitt lärande, engagerar sig och med inlevelse ger för att få.