Referensbrev

Skytteholm är en konferensanläggning intill Mälaren på vackra Ekerö endast 20 minuter från Brommaplan i Stockholm. Vi är 18 medarbetare och vi har samtliga haft förmånen att delta i FIRO K. Haninge AB:s utbildningar; ledningsgruppen har gått "UGL" och övriga medarbetare "Effektivare Samarbete". Därefter har vi inom den egna organisationen i fyra olika grupper gått "Lagutveckling", detta i syfte att bygga upp starka relationer och ett öppet klimat inom företaget och mellan de olika avdelningarna. Därigenom har vi ökat respekten för varandra som arbetskamrater och samarbetet över gränserna fungerar mycket väl. Vi har satt upp gemensamma mål och delaktighet genomsyrar hela organisationen.

Kenneth har på ett mycket framgångsrikt sätt implementerat de teorier som FIRO bygger på i vårt företag, inte minst i ledningsgruppen som numera jobbar aktivt och mycket målinriktat. Vi har haft mycket stor nytta och glädje av våra kunskaper när det gäller t.ex. förmåga att hantera konflikter, att både kunna ge och ta feedback, förståelse för behovet av olika ledarstilar, förmågan att urskilja olika faser i gruppens utveckling och därigenom kunna agera situationsanpassat samt förmågan att kunna kommunicera direkt och klart. På det mer personliga planet har jag även fått ökad självinsikt och ökat självförtroende.

Den upplevelsebaserade utbildningen är mycket väl genomtänkt och väl fungerande med ett ambitiöst upplägg och med mycket professionella handledare. Jag upplever att man har mycket stora möjligheter till utveckling inte bara som chef och ledare utan som människa. Jag känner att jag har hittat ett antal redskap som jag kan använda i situationer som jag tidigare har upplevt som svåra att hantera, inte minst konflikthantering. Kursen har fått mig att förstå vikten av självkännedom och drivkraft.

Vi har i vårt företag gått från en "låt-gå" mentalitet till att målinriktat och medvetet ta tag i problemen direkt och med en rak kommunikation. Ledningsgruppen har en gemensam värdegrund, vi tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen inom företaget och därigenom ökar vi effektiviteten och gynnsamheten.

Då Kenneth håller merparten av sina utbildningar här hos oss på Skytteholm har jag haft möjlighet att konsultera honom i många frågor under vår resa, att utveckla sig själv och sitt ledarskap är en process och den tar tid och dess viktigaste förutsättning är tid för reflektion. Jag är oerhört tacksam för den vägledning jag fått av Kenneth, han är en mycket ödmjuk person med en stor skopa nyfikenhet och kunskap om människor.

Jag kan med hänvisning till ovan och den utveckling som vårt företag genomgått ge mina allra varmaste rekommendationer.

Ekerö den 9 november 2006

Pernilla Almgren
Platschef

Referensbrev UGL - Skytteholm