Rekommendation

Gnesta kommun har under den senaste treårsperioden anlitat FIRO K. Haninge AB för ledningsutveckling och utveckling av några av förvaltningarnas personalgrupper.


FIRO-modellen av UGL har visat sig vara mycket användbar i arbetet med kommunens utveckling. Kenneth Haninge och hans medarbetare har lotsat kommunens ledningsgrupp, kommunchefens stab och vissa av förvaltningarnas ledningsgrupper och förvaltningspersonal genom en vecka av utveckling av individen och en uppföljande vecka (eller i vissa fall något kortare) med utveckling av arbetsgruppen.

De största vinsterna har bestått i att utveckla grupperna till att fa en tydlighet kring teamens uppdrag, där teammedlemmarnas olikheter kunnat tas tillvara på ett positivt sätt för verksamheten. I vissa fall har kunskapen också kunnat komma till användning vid utformning av ledningsgrupper.

FIRO lämnar stort utrymme för processen, gruppdeltagarna är mycket aktiva och alla blir mycket engagerade i det arbete som bedrivs. Syftet har varit att grupperna skall uppnå en samhörighet där uppdrag och roller har accepterats av alla.

Kenneth Haninge åtnjuter genom sin långa karriär som ledare och ledningsgruppsutvecklare en stor auktoritet som gör det möjligt att få deltagarna att våga öppna sig och därmed uppnå resultat i utvecklingsarbetet.

Jag vill rekommendera FIRO K. Haninge AB till liknande uppdrag i andra organisationer.

Kommunledningskontoret
Sune Eriksson

Rekommendation av utbildning i UGL